DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Đảng ủy - UBND phường Thành Tô, Công An Phường Thành Tô, Thanh Tra Quận Hải An,

 

Đảng ủy - UBND phường Thành Tô

Địa chỉ: 60 Đông An, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3727 134
Đảng ủy - UBND phường Thành Tô

Công An Phường Thành Tô

Địa chỉ: 618 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3558 446
Công An Phường Thành Tô

Thanh Tra Quận Hải An

Địa chỉ: Ủy Ban Nhân Dân Quận Hải An, Trung Hành, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 625 097

Place data by Google map