DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Mỹ Đồng, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Ubnd Xã Mỹ Đồng, Phòng Khám Phụ Khoa, Trạm Y Tế Xã Mỹ Đồng,

 

Ubnd Xã Mỹ Đồng

Địa chỉ: 115 ĐT352, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Khám Phụ Khoa

Địa chỉ: WPQF+P2R, Thôn, My Đông, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 093 659 68 85

Trạm Y Tế Xã Mỹ Đồng

Địa chỉ: WJQJ+H98, ĐT352, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3773 538

Place data by Google map