DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đông Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Xã Đông Sơn, Sân bóng đá Đông Sơn, Hạt Kiểm Lâm Thủy Nguyên,

 

Ủy Ban Xã Đông Sơn

Địa chỉ: WMP5+M49, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3874 486

Sân bóng đá Đông Sơn

Địa chỉ: WMP4+WHG, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Hạt Kiểm Lâm Thủy Nguyên

Địa chỉ: WMH5+H22, QL10, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3874 193
Hạt Kiểm Lâm Thủy Nguyên

Place data by Google map