DANH SÁCH CƠ QUAN: Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

UBND Phường Ngọc Xuyên, UBND Phuong Hop Duc, Do Son, Hai Phong, Uỷ ban nhân dân phường Bàng La, Phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải phòng, Công An Phường Hải Sơn,

 

UBND Phường Ngọc Xuyên

Địa chỉ: PQ8J+2JX, Suối Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 093 658 63 88
UBND Phường Ngọc Xuyên

UBND Phuong Hop Duc, Do Son, Hai Phong

Địa chỉ: PPRP+XX4, Đức Hậu, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3860 603
UBND Phuong Hop Duc, Do Son, Hai Phong

Uỷ ban nhân dân phường Bàng La

Địa chỉ: PP5Q+3WH, Tiểu Bàng, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải phòng

Địa chỉ: PQ8Q+CJ4, Sơn Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Phường Hải Sơn

Địa chỉ: 25 Nguyễn Hữu Cầu, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 372

Place data by Google map