DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đặng Cương, H. An Dương, Tp. Hải Phòng

UBND xã Đặng Cương, Quan sua xe, Quán Sửa Xe Quang Tuấn,

 

UBND xã Đặng Cương

Địa chỉ: Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3871 753
UBND xã Đặng Cương

Quan sua xe

Địa chỉ: RJX2+GP7, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:

Quán Sửa Xe Quang Tuấn

Địa chỉ: RJX2+GMP, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0367 931 888

Place data by Google map