DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Bản, H. An Dương, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Xã Đại Bản, UBND xã Lê Thiện,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Đại Bản

Địa chỉ: WHF9+345, Đường Không Tên, Đại Bản, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Lê Thiện

Địa chỉ: WHG4+X37, Đại Bản, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map